معنی فارسی کلمه Assertion

تاكید، اثبات‌، تایید ادعا، اظ‌هارنامه‌، اعلامیه‌،، بیانیه‌، اگهی‌، اخبار، اعلان‌.، ادعا.

کاربرد Assertion در جمله

1. Hall , -- an Assertion which was quite unfounded , -- "but I didn't rightly hear it .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.