معنی فارسی کلمه Assembly

همگذاری‌، مجمع‌.، اجتماع‌، انجمن‌، مجلس‌، گروه‌، هیئت‌ قانون‌ گذاری‌.

کاربرد Assembly در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.