معنی فارسی کلمه Assemble

فراهم‌ اوردن‌، انباشتن‌، گرداوردن‌، سوار كردن‌، جفت‌، كردن‌، جمع‌ شدن‌، گردامدن‌، انجمن‌ كردن‌، ملاقات‌ كردن‌.، همگذاردن‌، سوار كردن‌.

کاربرد Assemble در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.