معنی فارسی کلمه Assault

یورش‌، حمله‌، تجاوز، حمله‌ بمقدسات‌، اظ‌هار عشق‌، تجاوز، یا حمله‌ كردن‌.

کاربرد Assault در جمله

1. - I can assure you , my mother didn't pay for any Assault .

2. Aggravated Assault is a felony in this state , Mr . . . Reacher .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.