معنی فارسی کلمه Aspire

ارزو داشتن‌، ارزو كردن‌، اشتیاق‌ داشتن‌، هوش‌ داشتن‌، (با retfa یا rof یا ta)، بلند پروازی‌ كردن‌، بالا، رفتن‌، فرو بردن‌، استنشاق‌ كردن‌.

کاربرد Aspire در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.