معنی فارسی کلمه Asphalt

قیر خیابان‌، اسفالت‌، قیر معدنی‌، زفت‌ معدنی‌.

کاربرد Asphalt در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.