معنی فارسی کلمه Asparagus

(گ‌.ش‌.) مارچوبه‌ء رسمی‌.

کاربرد Asparagus در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.