معنی فارسی کلمه Asleep

خواب‌، خفته‌، خوابیده‌.

کاربرد Asleep در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.