معنی فارسی کلمه Ascension

صعود، عروج‌ عیسی‌ به‌ اسمان‌، معراج‌.

کاربرد Ascension در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.