معنی فارسی کلمه Ascend

فرازیدن‌، بالارفتن‌، صعود كردن‌، بلند شدن‌، جلوس‌ كردن‌، بر.

کاربرد Ascend در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.