معنی فارسی کلمه Artistry

استعداد هنرپیشگی‌، استعداد هنری‌، هنرمندی‌.

کاربرد Artistry در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.