معنی فارسی کلمه Artistically

بط‌ور هنرمندانه‌ یا هنری‌.

کاربرد Artistically در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.