معنی فارسی کلمه Artisan

صنعتگر، صنعتكار، افزارمند.

کاربرد Artisan در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.