معنی فارسی کلمه Articulation

بند، مفصل‌ بندی‌، تلفظ‌ شمرده‌، ط‌رز گفتار.

کاربرد Articulation در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.