معنی فارسی کلمه Artful

حیله‌گر، نیرنگ‌ باز، ماهرانه‌، صنعتی‌، مصنوعی‌،، استادانه‌.

کاربرد Artful در جمله

1. ‘Well ! of all the Artful and designing orphans that ever I see , Oliver , you are one of the most bare-facedest .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.