معنی فارسی کلمه Arrogance

گردنفرازی‌، خودبینی‌، تكبر، نخوت‌، گستاخی‌، شدت‌ عمل‌.

کاربرد Arrogance در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.