معنی فارسی کلمه Arrest

توقیف‌، توقیف‌ كردن‌، بازداشتن‌، جلوگیری‌ كردن‌.

کاربرد Arrest در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.