معنی فارسی کلمه Array

اراستن‌، درصف‌ اوردن‌، منظ‌م‌ كردن‌، صف‌، نظ‌م‌، ارایش‌، رژه‌، ارایه‌.

کاربرد Array در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.