معنی فارسی کلمه Arrangement

ترتیب‌، نظ‌م‌، قرار، (تهیه‌) مقدمات‌، تصفیه‌.

کاربرد Arrangement در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.