معنی فارسی کلمه Arrange

مرتب‌ كردن‌، ترتیب‌ دادن‌، اراستن‌، چیدن‌، قرار گذاشتن‌،، سازمند كردن‌.، اراستن‌، چیدن‌، قرار گذاشتن‌.

کاربرد Arrange در جمله

1. It all looks pretty messy , so let's Arrange them by picture .

2. Could you Arrange that for me ?

3. Now you can vary how it looks by varying how you Arrange your coloured dough .

4. Arrange a time to get some speaking practice

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.