معنی فارسی کلمه Arouse

بیدار كردن‌، برانگیختن‌، تحریك‌ كردن‌.

کاربرد Arouse در جمله

1. She did not Arouse her husband at first , but sat up in bed listening .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.