معنی فارسی کلمه Armor

(نظ‌.) زره‌، جوشن‌، سلاح‌، زره‌ پوش‌ كردن‌، زرهی‌ كردن‌.

کاربرد Armor در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.