معنی فارسی کلمه Arise

برخاستن‌، بلند شدن‌، رخ‌ دادن‌، ناشی‌ شدن‌، بوجود اوردن‌،، برامدن‌، ط‌لوع‌ كردن‌، قیام‌ كردن‌، ط‌غیان‌ كردن‌.

کاربرد Arise در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.