معنی فارسی کلمه Aright

درست‌، بدرستی‌، مستقیم‌، مستقیما.

کاربرد Aright در جمله

1. Bumble , incredulous of having heard Aright .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.