معنی فارسی کلمه Argue

بحث‌ كردن‌، گفتگو كردن‌، مشاجره‌ كردن‌، دلیل‌ اوردن‌،، استدلال‌ كردن‌.

کاربرد Argue در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.