معنی فارسی کلمه Archeology

باستان‌ شناسی‌.

کاربرد Archeology در جمله

1. I'm doing a reading on Archeology and , you know , I have to write an answer and my answer

2. like bad Archeology it's going to sound

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.