معنی فارسی کلمه Archenemy

دشمن‌ بزرگ‌.

کاربرد Archenemy در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.