معنی فارسی کلمه Arche

آرخه

کاربرد Arche در جمله

1. From the futuristic Grande Arche at La Défense ,

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.