معنی فارسی کلمه Aquarium

نمایشگاه‌ جانوران‌ و گیاهان‌ ابزی‌، شیشه‌ بزرگی‌ كه‌ در، ان‌ ماهی‌ و جانوران‌ دریایی‌ رانمایش‌ میدهند، ابزیگاه‌،، ابزیدان‌.

کاربرد Aquarium در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.