معنی فارسی کلمه Approve

تصویب‌ كردن‌، موافقت‌ كردن‌ (با)، ازمایش‌ كردن‌، پسند، كردن‌، رواداشتن‌.

کاربرد Approve در جمله

1. . . . because you don't Approve of him , possibly because he's an alcoholic . . .

2. Limbkins said: ‘We have considered your proposition , and we don’t Approve of it .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.