معنی فارسی کلمه Appreciation

قدردانی‌، تقدیر، درك‌ قدر یا بهای‌ چیزی‌.

کاربرد Appreciation در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.