معنی فارسی کلمه Appraisal

ارزیابی‌، تعیین‌ قیمت‌، تقویم‌، ارزیابی‌ كردن‌، تعیین‌، قیمت‌ كردن‌، دید زدن‌.

کاربرد Appraisal در جمله

1. Appraisal figures your upside down on your mortgage they're gonna take the

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.