معنی فارسی کلمه Appointment

تعیین‌، انتصاب‌، قرار ملاقات‌، وعده‌ ملاقات‌، كار، منصب‌،، گماشت‌.

کاربرد Appointment در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.