معنی فارسی کلمه Appetizer

غذا یا اشامیدنی‌ اشتهااور قبل‌ از غذا، پیش‌ غذا.

کاربرد Appetizer در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.