معنی فارسی کلمه Appealing

جذاب‌، خوش‌ ایند.

کاربرد Appealing در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.