معنی فارسی کلمه Apparel

رخت‌، اسباب‌، اراستن‌، پوشاندن‌، جامه‌.

کاربرد Apparel در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.