معنی فارسی کلمه Apotheosis

ستایش‌ اغراق‌ امیز، رهایی‌ از زندگی‌ خاكی‌ وعروج‌، باسمانها.

کاربرد Apotheosis در جمله

1. There'll be no Apotheosis around here . There'll be no Wai puto Dale's feel around here

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.