معنی فارسی کلمه Apostrophe

اپوستروف‌، علامت‌ (') كه‌ در موارد زیر بكار میرود، در، مواقع‌ حذف‌ حرف‌ یا بخشی‌ از كلمه‌ مثل‌ s'ti كه‌ دراصل‌، si ti بوده‌ است‌، در اخر اسم‌ مضاف‌ برای‌ ثبوت‌، مالكیت‌مثل‌ koob s'ilA، درجمع‌ بستن‌ اعداد یا حروف‌، منفرد مثل‌ s'S و s'7.، اپوستروف‌.

کاربرد Apostrophe در جمله

1. Did you notice how Jay pronounced the N Apostrophe T contraction 'didn't' ?

2. So , contractions have an Apostrophe here , and it's where some of the parts of this word

3. Apostrophe there to show the missing "t" , so that's "wa'er" .

4. have" , so "would have" written in full is like that . "Would've" , Apostrophe "ve" . People

5. "I could've" , so "could" , Apostrophe , "ve" . So the Apostrophe shows the missing letters

6. little Apostrophe and then we're going

7. contracted form we have n Apostrophe T

8. Apostrophe okay so as always the

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.