معنی فارسی کلمه Apologize

پوزش‌ خواستن‌، معذرت‌ خواستن‌، عذر خواهی‌ كردن‌.

کاربرد Apologize در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.