معنی فارسی کلمه Apocalyptic

وابسته‌ به‌ كتاب‌ مكاشفات‌ یوحنا.

کاربرد Apocalyptic در جمله

1. prevented any more Apocalyptic jams but this August 2010 one on G110 is now believed to

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.