معنی فارسی کلمه Apiece

برای‌ هرشخص‌، هرچیز، هریك‌، هركدام‌.

کاربرد Apiece در جمله

1. We got six thousand dollars Apiece – all gold .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.