معنی فارسی کلمه Antigone

(افسانه‌ء یونان‌)دختری‌ كه‌ همراه‌ پدر نابینای‌ خود به‌، اتیكا رفت‌ و تا زمان‌ مرگ‌ پدرش‌ اورا خدمت‌ كرد، (مج.)، نونه‌ء زن‌ فداكار و با تقوا.

کاربرد Antigone در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.