معنی فارسی کلمه Anticipation

پیش‌ بینی‌، انتظ‌ار، سبقت‌، وقوع‌ قبل‌ از موعد مقرر،، پیشدستی‌.

کاربرد Anticipation در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.