معنی فارسی کلمه Anticipate

پیش‌ بینی‌ كردن‌، انتظ‌ار داشتن‌، پیشدستی‌ كردن‌،، جلوانداختن‌، پیش‌ گرفتن‌ بر، سبقت‌ جستن‌ بر.

کاربرد Anticipate در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.