معنی فارسی کلمه Antibiotic

پادزی‌، مانع‌ ایجاد لط‌مه‌ بزندگی‌، جلوگیری‌ كننده‌ از، صدمه‌ به‌ حیات‌، مربوط‌ به‌ انتی‌ انتی‌ بیوزیس‌، ماده‌ای‌، كه‌ از بعضی‌ موجودات‌ ذره‌بینی‌ بدست‌ میاید و باعث‌، كشتن‌میكربهای‌ دیگر میشود.

کاربرد Antibiotic در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.