معنی فارسی کلمه Antarctica

قطب جنوب

کاربرد Antarctica در جمله

1. First , we'll start with Antarctica . Okay .

2. Jamie said that he'd applied for jobs in places like Borneo and Antarctica , and Carolina didn't know anything about it !

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.