معنی فارسی کلمه Anorexia

بی‌اشتهایی

کاربرد Anorexia در جمله

1. normal for them to be thin and that could cause them to go into Anorexia

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.