معنی فارسی کلمه Anonymous

بی‌ نام‌، دارای‌ نام‌ مستعار، تخلصی‌، لاادری‌.

کاربرد Anonymous در جمله

1. " It is stated by an Anonymous bystander that his trousers and gloves had been changed .

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.