معنی فارسی کلمه Annual

سالیانه‌، یك‌ ساله‌.

کاربرد Annual در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.