معنی فارسی کلمه Annoying

رنجش‌ اور.

کاربرد Annoying در جمله

ثبت نام سریع

اکانت خود را بسازید و از ریمرسی لذت ببرید.